تمام مطالب کتابخانه

هنر درمان یالوم

دکتر اروين يالوم، استاد روانپزشكي د انشگاه استنفورد ، چهل سال و اند ي است د د و مي نویسد . این استاد و َ که به طور مد اوم د ر عین طبابت و تد ریس، مي خوان ي برجسته را پیش کسوتان روانپزشكي به د رسنامه هاي معتبرش د ر زمینه ي نویسند ه هاي روياروي: گروه ،۱ ي رماني نظري و كاربرد د گروه رماني با نام هاي گروه د رماني د روان و نیز د رسنامه ي ۳ رماني بيماران بستري د گروه ،۲ ماتي اصول مقد وقتي مي شناسند و جوان تر ها، به رمان هاي آموزشي (از جمله ۴ اگزيستانسيال رماني اش که د ر سراسر جهان و به زبان هاي ) و د استان هاي روان د ۵ نيچه گريست گوناگون مخاطبان زیاد ي یافته اند .

معلومات بیشتر

رفتار درمانی دیاکلکتیکی برای شخصیت مرزی

رفتار درمانی دیاکلکتیکی برای شخصیت مرزی

بررسي و پژوهش درباره اختلالات شخصیت خصوصا اختلال شخصیت مرزي همواره توجه روانشناسان و مشاوران را به خود جلب کرده است. شناخت شخصیت به درك اساس طبیعت انسان مي انجامد. با شناخت شخصیت، علت و انگیزه هاي رفتار انسان آشکار خواهد شد. امروزه تحولات عمده اي در درك ما از متغیرهاي روانشناختي موثر بر اختلال شخصیت مرزي بوجود آمده است که به آگاهي ما از علل، طول مدت و رشد و تکامل این اختلال یاري مي رساند. اختلال شخصیت مرزي از شایعترین و مقاومترین اختلالات شخصیت مي باشد و افزایش پژوهش درباره سبب شناسي و درمان این اختلال بسیار مطلوب است. در سالهاي اخیر براي درمان اختلال شخصیت مرزي از اصول رفتار درماني دیالکتیکي استفاده شده و کارآمدي آن در درمان این اختلال آشکار شده است.

معلومات بیشتر