تمام مطالب مقالات

تحلیل هوش معنوی

تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفها و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی

نویسنده :مائده سادات رقیب ، سید جعفر احمدی و سید علی سیادت

معلومات بیشتر

Capture and Autism

Capture and Autism

اثر بخشی از رایانه بر یادگیری مفاهیم پیش نیاز ریاضی و دیگر مفاهیم شناختی در کودکان دارای اختلال اوتیسم

معلومات بیشتر