مشاور

سپوژمی اوریا

سپوژمی اوریا، عضو دیپارتمنت مشاوره پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل است. تحصیلات سطح لیسانس را در روانشناسی و تحصیلات سطح ماستری را  در  رشته تعلیم و تربیه به اتمام رسانیده اند .

از سال ۲۰۰۷ تا هنوز در دیپارتمنت های روانشناسی و مشاوره پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل تدریس می کنند، ایشان تجربه تدریس در پوهنتون طبی کابل، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  و پوهنتون امریکایی افغانستان را دارند.

وی کاگاه هایی آموزشی را در مورد تعلیم وتربیه مبتنی بر نتایج و روش های تدریس محصل محور، مهارت های مشاوره، اختلالات یادگیری، درمان متمرکز بر راه حل، کمک های اولیه روانی، مراقبت از خود، روش های مختلط تحقیق، تحقیق کیفی، و مواردی دیگر در داخل و خارج از کشور سپری کرده اند.

علاقه بیشتر ایشان ، تدریس و تحقیق ،  مسایل مربوط به تروما می باشد. وی تحقیقاتی را در مورد تاب آوری خانم ها در سیستم تعلیم و تربیه افغانستان، افسردگی، استرس،واقعات تروماتیک و روش های کنار آمدن خانم ها، وضعیت صحت روان محصلان اناث در لیلیه مرکز، انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت مشاوره،و مفهوم بهزیستی روانی از دید مردم افغانستان انجام داده اند.