مشاور

دکتر بیژن ایوبی

دکتر بیژن ایوبی، عضو کادر علمی دیپارتمنت مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه کابل می باشد ایشان لیسانس روانشناسی خویش را در سال ۱۳۹۰ از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل دریافت نموده و بعد از یک دوره ی کاری با دکتران بدون سرحد در بخش صحت روان با اخذ بورسیه تحصیلی شامل برنامه ی ماستری انستیتیوت علوم اجتماعی تاتا- هندوستان گردیدند، که ماستری خود را در سال ۱۳۹۴ در رشته روانشناسی کاربردی با گرایش در مشاوره به پایان رسانیده اند. پوهنیار ایوبی به طور حرفه یی در رشته یی روانشناسی مشاوره آموزش دیده و در مراکز روانشناختی در داخل و خارج از کشور به حیث کار آموز و روانشناس مشاور ، فعالیت داشته اند. ایشان در کنار آرایه خدمات مشاوره یی ، اشتیاق فراون به انجام پژوهش هایی علمی دارند و تا اکنون ۴ مقاله در مجله هایی داخلی و ۳ مقاله در مجله هایی بین المللی به نشر رسانیده اند.