درباره ما

مؤسسه ی تحقیقاتی و خدمات روانشناسی  بهروان 

با توجه به نیاز جامعه افغانستان در سال ۱۳۸۴، توسط دکتر سید جعفر احمدی (PHD روانشناسی)
تأسیس گردید.  اگر چند این موسسه از سال
۱۳۸۳ در خارج و داخل کشور فعالیتهای داشته است، ولی در سال ۱۳۹۴ با ثبت رسمی در
وزارت اقتصاد و وزارت معارف افغانستان، فعالیت های خود را در داخل افغانستان آغاز
نموده است که مهمترین اهداف آن از قرار ذیل است:

  1. افزایش سطح سلامت روانی جامعه و میزان صلح و آرامش جامعه
  2. ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی اساتید، دانشجویان و کارمندان سازمان ها
  3. توسعه تحقیقات در زمینه های علوم رفتاری و مدیریت و رهبری
  4. توسعه برنامه های آموزشی جامعه روانشناسی متناسب با نیاز های جامعه
  5.  

مهمترین فعالیت ها:

  • آموزش و توانمند سازی
  • مشاوره و روان درمانی
  • مطالعه و تحقیق
  • برگزاری کنفرانسهای علمی و عمومی