نوادگی، دانشگاهی و اجتماعی

دکتر احمد به پژوه

دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران

پیشرفت و موفقیت تحصیلی، خواست هر دانشجوی مسئولی است.اگر دانشجوی موفق یا ناموفقی باشید، لازم است عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی را بشناسید. این آگاهی به شما کمک می کند، در صورت موفق بودن، در حفظ و تقویت عوامل موثر کوشا باشید و چنانچه در ترم های گذشته به موفقیت مورد نظر دست نیافته اید با بررسی و علت یابی، تلاش مستمر خود را برای بهبود نواقص آغاز کنید.

در نمودار زیر، عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان خلاصه شده است. امیدواریم که در آغاز سال جدید آشنایی با این عوامل راهگشای موثری در زمینه تحصیلی شما باشد.