ذهن هر انسان مانند خانه ای است که مهمان های خوانده و ناخواندهٔ زیادی به آن رفت و آمد می کنند. گاهی افکار، خاطرات، آرزوها و تصاویر خوشایند و ناخوشایند در ذهن جاخوش می کنند و گاه مدتی گذرا در ذهن حضور می یابند و سپس آن را ترک می کنند.

حضور بسیاری از افکار و خاطرات و تصاویر ناخواسته جز خستگی نتیجه دیگری برای ذهن به بار نمی آورد. بنابر این برای ذخیرهٔ انرژی روانی باید خانه تکانی ذهنی کرد و درست مانند خانه تکانی منزل که اسباب و لوازم فرسوده، ناکارآمد و به درد نخور را دور می ریزید، ذهن را از محتویات نامناسب خالی کنیم و آرام و پر انرژی به فعالیت های سازنده  بپردازیم، البته ما به موازات این کار، باید افکار، خاطرات و تصاویر موجود در ذهن را دوباره طبقه بندی کنیم. پاسخ به سؤالات زیر در این باره مفید خواهد بود:

  • در خانه ذهن شما چه می گذرد؟ آیا ذهن شلوغی دارید؟
  • آیا ذهن شما مملو از خاطرات تلخ و گزنده است؟
  • آیا افکار منفی در ذهنتان خانه کرده است؟
  • آیا تصاویر ناخوشایند هر چند وقت یکبار در ذهن شما رژه می روند؟
  • آیا این افکار، خاطرات و تصاویر در کنترل شما هستند یا ناخواسته بدون این که بخواهید یا نقشی داشته باشید، می آیند و می روند؟

پاسخ صادقانه به سؤالات بالا، به راهبردهای مؤثری می انجامد که برای رهایی از ذهن مغشوش باید آنها را یادبگیری و به کار ببندید. باید مانند طبیعت، که هر بهار نو می شود نیز مانند بسیاری از سلول های بدن که در طول زندگی نو می شوند و مانند پوشاک خود که هر چند وقت یکبار آن را نو می کنیم، ذهن خود را نیز با دور ریختن منفی بافی ها و کهنه پرستی ها نو کنیم..

برای خانه تکانی ذهن لازم است، دست کم به مدت یک ماه ذهنتان را از صبح تا شب در نظر بگیرید و مراقب افکار، خاطرات و تصاویری که در طول ماه، مهمان شما هستند باشید. باید دفترچهٔ یادداشتی داشته باشید؛ افکار، خطرات و تصاویر مزاحم، منفی و غیر لازم را در آن ثبت کنید و هر روز تمرین کنید که بخشی از آنها را دور بریزید بهتر است زمان خاصی را مشخص سازید ، مثلاً اگر قرار است این افکار و خاطرات ناراحت کننده یا غیر ضروری را بررسی کنید، بهتر است تنها پنج دقیقه در روز را به بررسی این افکار اختصاص دهید. تعیین مناطق خاص نیز می تواند مفید باشد. مثلاً فقط در حیاط دانشکده، موقع واکس زدن کفش ها یا در حمام اجازه دارم به این افکار فکر کنم. اگر از افکار و خاطرات ذهنی خود می توانید پند یا تجربه ای بگیرید آن تجرب را یادداشت کنید و بکوشید در زندگی روزانه تان به کار بگیرید، اما بقیه را به دور افکنید. با خانه تکانی ذهنی، پر از مهمان هایی خواهید شد که به دعوت شما در ذهنتان حضور دارند و به شما انرژی مثبت می دهند و شما را شاد می سازند. به این ترتیب، از وجود افکار منفی و خاطرات ناخوشایند خبری نخواهد بود.