در شرایطی که احساس استرس می کنید و ذهنتان درگیر افکار پراگندهٔ منفی است به یک تعطیلی ذهنی احتیاج دارید تا بتوانید ذهن خود را سر و سامان دهید و به آرامش برسید. به همین دلیل بهتر است برای لحظاتی چشم های خود را ببندید و خود را در مکانی که دوست دارید. مجسم کنید؛ فضایی که برای شما بسیار جالب، رویایی و لذت بخش است. همچنان که به تجسم ادامه می دهید نفس های عمیق بکشید ( تنفس شکمی بهتر است ). آنگاه سعی کنید فضای مورد نظر را به دقت و جزئیات فراوان مجسم نمایید. مناظر زیبای درختان، رودخانه، آسمان، رنگ ها، صداها و بوهایی را که تجسم کردید به دقت احساس کنید. تصور کنید با پوستتان چیزی را لمس می کنید و به این احساس توجه کنید.سپس به آرامی و زیر لب عباراتی مانند « من آرام هستم »، « ذهنم آرام است »، « آرامش مرا دربرگرفته است » و مانند آن را بیان کنید و مطمئن باشید که آرامش را در حد زیادی تجربه و استرس را از خود دور خواهید کرد، سپس چند شماره بشمارید، به تدریج از فضای تجسم شده خارج شوید و چشم هایتان را باز کنید، در شرایط استرس آمیز می توانید این تمرین را روزی چند بار به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام دهید.