اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮدی (Applied behavioral analysi یا ABA) ﺑﺮ ﻋﻼﻳﻢ اوﺗﻴﺴﻢ

نویسندگان :ﺻﻔﺮي ۱ ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪي، طیبه صفری ، منصوره همتیان ، زهرا خلیلی

چکیده

زمينه و هدف: هدف اصلي اين مطالعه، بررسي اثربخشي روش تحليل رفتار كاربردي (Applied behavioral analysis يا ABA) بر علايم كودكان اوتيسم ( کودکان ۷-۳ سال مبتلا  به اوتیسم )، در مدت پنچ سال است.
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع تحقيقات آزمايشي است كه بر اساس آن ۲۰ نفر از كودكان ۳ تا ۷ ساله مبتلا به اوتيسم در مركزاوتيسم اصفهان به مدت پنج سال (۹۰_۱۳۸۵) تحت مداخله به روش ABA قرار گرفتند. از آزمودني ها در بدو ورود آزمون تشخيصي Gilliam Autism rating scale) GARS) اجرا گرديد. اين تست در پايان پنج سال دوباره اجرا شد. همچنين آزمودني ها در ابتداي مداخله توسط چك ليست محقق ساخته، در مؤلفه هاي درك مفاهيم شناختي، رياضي، مهارت هاي كلامي و خودياري مورد نسخه ۱۹ SPSS ارزيابي قرار گرفتند. اين چك ليست ها در پايان هر سال نيز اجرا مي گرديد. داده ها پس از پنج سال توسط نرم افزار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

برای دانلود کتاب کلیک کنید ==> اثر بخشي روش تحليل رفتار كاربردي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *